STATUT

 

STATUT

 KLUBU STRZELECKIEGO KRYZA

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Klub Strzelecki KRYZA”, zwany dalej Klubem.

§ 2.

Klub działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. ( Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i  Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Klubu jest Gdynia.

§ 4.

Klub posiada osobowość prawną. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony. Klub samodzielnie określa sposób realizacji celów statutowych, realizuje programy i tworzy strukturę umożliwiającą efektywne działanie.

§ 5.

Klub może być członkiem związków i organizacji o podobnym celu działania i współpracować z nimi w zakresie swej działalności.

§ 6.

Klub może posiadać własne godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania.

§ 7.

Celami statutowymi Klubu są:

1. Popularyzowanie strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego.

2.  Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo.

3.  Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Stowarzyszenia.

4. Organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym.

5. Zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej.

6. Działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich w kraju.

7. Propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych - będących odbiciem zainteresowań członków.

8. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej.

9. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, myśliwskiego, praktycznego  oraz sportów obronnych i militarnych.

10. Wspieranie członków Stowarzyszenia  w zakresie   kolekcjonowania  broni , pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy  historycznej.

11. Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu.

12. Kształtowanie u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

13. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego  oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą.

b) Uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych.

c) Wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni.

d) Naukę i propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkań i warsztatów.

e) Krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z  broni palnej.

f) Kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowę i renowację wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem.

g) Udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie.

h) Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie.

i) Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.

j) Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Klubu.

k) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

l) Organizowanie spotkań, prelekcji i pokazów.

m) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.

 § 9.

Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków Klubu. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki.

§ 10.

1.Członkowie Klubu dzielą się na:

1.1. Członków zwyczajnych,

1.2. Członków honorowych,

1.3. Członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta do Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej deklaracji, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej. Decyzję o przyjęciu do klubu podejmuje Zarząd.

2.1 Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, której Walne Zebranie na wniosek Zarządu nadało tytuł Członka honorowego.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd.

4.1 Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem Klubu.

4.2 Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4.3 Członek wspierający płaci składkę w zadeklarowanej wysokości.

§ 11.

1. Członkowie zwyczajni klubu mają prawo do :

1.1 czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,

1.2 zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczących

celów i zadań Klubu oraz funkcjonowania jego władz i organów,

1.3 korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

1.4 uczestnictwa we wszystkich zawodach organizowanych przez Klub.

2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający mają prawo do kontrolowania wydatkowania pieniędzy przez nich podarowanych Klubowi.

Obowiązki Członków

§ 12.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu Klubu oraz regulaminów i uchwał władz Klubu.

2. Regularnego uiszczania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. Nr 200, poz. 1679),

3. Brania czynnego udziału w działalności Klubu.

4.Chronienia własności Klubu jako dobra wszystkich jego Członków i zwalczania przejawów marnotrawstwa.

5.Przestrzegania dyscypliny, regulaminów, etyki i zwyczajów klubowych oraz godnego reprezentowania barw Klubu.

7.Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z zobowiązań wynikających z pkt. 2, 3.

Ustanie członkostwa w Klubie

§ 13.

Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

1. Śmierci Członka Klubu lub ustania jego osobowości albo bytu prawnego.

2.Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu po uregulowaniu zobowiązań członkowskich.

3.Skreślenia z listy Członków Klubu przez Zarząd:

3.1. w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działalności na szkodę Klubu,

3.2 w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,

3.3. w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 14.

1. Władzami Klubu są:

1.1. Walne Zebranie Członków Klubu,

1.2. Zarząd,

1.3. Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja wybieralnych władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

3. Władze Klubu, wybrane przez Walne Zebranie konstytuują się na pierwszych posiedzeniach, zwoływanych nie później niż 7 dni po wyborach.

4. Członkowie władz Klubu mogą sprawować swe funkcje tylko w jednym z organów władz Klubu.

5. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały każdej z władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

6. Uchwały i orzeczenia władz Klubu wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia.

7. Członkostwo we władzach Klubu ustaje wskutek:

7.1. ustania członkostwa w Klubie,

7.2. uchwały Walnego Zebrania o skróceniu kadencji podjętej większością 2/3 głosów,

7.3. przyjęcia przez jednego z przedstawicieli Zarządu Klubu pisemnej rezygnacji z członkostwa we władzach Klubu.

8. W przypadku ustania członkostwa we władzach Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby Członków tej władzy. Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani spośród osób dokooptowanych. Osoby dokooptowane muszą posiadać pełne prawa wyborcze.

9. Zmiana sprawowanej funkcji we władzach Klubu w trakcie kadencji może nastąpić:

9.1. w wyniku przyjętej rezygnacji zainteresowanego,

9.2. na umotywowany pisemny wniosek Członka Klubu, w wyniku głosowania głosami 2/3 liczby wszystkich Członków danej władzy.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 15.

1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane w postanowieniach niniejszego Statutu „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą Klubu. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Klubu, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zebranie zwyczajne zwoływane jest corocznie przez Zarząd. Termin i miejsce obrad zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

3.1 Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Zebranie  przybędzie mniej niż połowa członków, zarząd ustala drugi termin Zebrania, który podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. W drugim terminie zwyczajne Zebranie odbywa się bez względu na liczbę przybyłych członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

4.1. na podstawie własnej uchwały,

4.2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

4.3. na pisemny wniosek nie mniej niż 1/3 ogółu Członków Klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach Klubu, a w szczególności:
  1) określanie głównych kierunków działania Klubu,
  2) uchwalanie statutu i jego zmian,
  3) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
  4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
  5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub
      jego władze,
  6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
  7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady .

§ 17.

  1. Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne w przypadku stwierdzenia przez przewodniczącego zebrania obecności co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.
  2. Walne Zebranie obradujące w drugim terminie – zwołanym nie później jak w ciągu 14 dni - jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 18.

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. z głosem stanowiącym Członkowie honorowi i Członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym Członkowie wspierający i goście zaproszeni przez Zarząd,

3. z prawem składania wniosków i brania udziału w dyskusji wszyscy Członkowie Klubu.

Zarząd

§ 19.

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3- 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Wiceprezesa / sekretarza.

3. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. określanie szczegółowych kierunków działania,

3. uchwalanie budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,

5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

10. Organizowanie i nadzór nad współzawodnictwem sportowym oraz nad innymi imprezami klubowymi.

Komisja Rewizyjna.

§ 21.

1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 22.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Klubu

§ 23.

1. Majątek Klubu stanowią:

1.1. ruchomości,

1.2. nieruchomości,

1.3. fundusze, papiery wartościowe i środki pieniężne

2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, wpisowego i innych świadczeń należnych od Członków Klubu.

3. Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.

§ 24.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych członków Klubu. Może też występować o nadanie odznaczeń państwowych.

§ 26.

1. Klub ma prawo nakładania kar na członków Klubu.

2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub Uchwał Władz Klubu, Zarządowi przysługuje

prawo wymierzania następujących kar :

1/ upomnienia

2/ nagany

3/ wykluczenia z członkostwa w Klubie.

§ 27.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych Klubu.

2. Klub rozwiązuje się poprzez likwidację.

3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji, likwidatorów i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§ 28.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.